Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Zwrot kosztów przejazdu

Zwrot kosztów przejazdu

ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU

 

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy sposób postępowania przez Urzędy Pracy przy obsłudze osób bezrobotnych. Opiera się on na koncepcji profilowania pomocy.
W zależności od profilu pomocy, osoby bezrobotne będą mogły skorzystać
z różnych instrumentów rynku pracy i form pomocy.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU?

 

O refundację kosztów przejazdu może ubiegać się osoba skierowana przez Urząd pracy:

 

 • do pracy,
 • na staż do pracodawcy prywatnego,
 • na staż, prace interwencyjne, roboty publiczne do jednostki publicznej o ile odległość od miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia lub odbywania stażu wynosi powyżej 15 km.

 

JAKIE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE?

 

PUP może dokonać zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub przez okres odbywania stażu i powrotu osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 

 • na podstawie skierowania PUP podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, odbywa staż i dojeżdża do tych miejsc;
 • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

JAK OTRZYMAĆ REFUNDACJĘ ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU?

 

Wysokość refundacji nie może przekroczyć kosztu

przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

 

Aby otrzymać zwrot kosztów przejazdu należy:

 

 • Po raz pierwszy złożyć wniosek o zwrot kosztów przejazdu wraz z umową o pracę, zaświadczeniu o wysokości dochodu brutto i listą obecności (w przypadku stażu należy złożyć tylko wniosek i listę obecności) w terminie 90 dni kalendarzowych od daty podjęcia zatrudnienia lub podjęcia stażu.
 • Co miesiąc (także w pierwszym miesiącu) należy złożyć rozliczenie zwrotu kosztów przejazdu, zaświadczenie o wysokości dochodu brutto z listą obecności (w przypadku stażu należy przedłożyć tylko rozliczenie i listę obecności).
 • Osoba ubiegająca się o zwrot kosztów przejazdu a nie posiada stałego zameldowania zobowiązana jest złożyć wraz z wnioskiem oświadczenie o miejscu zamieszkania.
 • Zwrot kosztów przejazdu jest refundowany tylko przelewem bankowym na konto.
 • Maksymalny okres zwrotu kosztów przejazdu ustalony przez PUP wynosi 12 m-cy w ciągu 24 m-cy (po wykorzystaniu maksymalnego okresu refundacji można ponownie ubiegać się refundację po upływie 12 m-cy, licząc od miesiąca za który została zakończona refundacja).
 • Zwrot kosztów przejazdu do pracodawcy, u którego osoba wcześniej skierowana przepracowała maksymalny okres refundacji może być ponownie dokonany po upływie 36 miesięcy od zakończenia refundacji.
 • Osoba posiadająca imienny bilet miesięczny na dany miesiąc rozliczeniowy, która nie przepracowała wszystkich dni w miesiącu może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów proporcjonalnie do ilości dni przepracowanych w danym miesiącu.
 • Kopie dokumentów tj.: umowa o pracę lub umowa zlecenia oraz lista obecności muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zakład pracy, bądź po okazaniu oryginału – potwierdzone za zgodność przez pracownika PUP.
 • Osoba, która nie posiada biletu miesięcznego może otrzymać refundację na podstawie pisma od najtańszego przewoźnika o wysokości biletu. Z pismem występuje PUP.
 • Kwotę refundacji za miesiąc ustala się dzieląc cenę biletu miesięcznego przez dni robocze w danym miesiącu i mnoży przez liczbę dni faktycznie przepracowanych, zgodnych z czasem pracy wynikającym z Kodeksu Pracy.
 • Zasady przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu określa „Regulamin przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu osób bezrobotnych z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub przez okres obywania u pracodawcy stażu”.
 • PUP w Łobzie dokona zwrotu kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych
  z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub przez okres odbywania stażu u pracodawcy maksymalnie do kwoty
  420 zł.

UWAGA!!!

 

Powyższy instrument będzie realizowany w miarę możliwości prawnych i finansowych Urzędu Pracy.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Szczegółowe zasady ubiegania się nt. zwrotu kosztów przejazdu oraz formularz wniosku o zwrot i formularz rozliczenia można uzyskać w Referacie Instrumentów Rynku Pracy (pokój nr 4)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

Adres e-mail

Jolanta Wielgus

Pośrednik Pracy

91 397 40 88 lub

91 397 44 22

instrumenty@puplobez.pl

Beata Medunecka

p.o. Kierownika Referatu Instrumentów Rynku Pracy

91 397 40 88 lub

91 397 44 22

instrumenty@puplobez.pl

Katarzyna Krupa

Pośrednik Pracy

91 397 40 88 lub

91 397 44 22

instrumenty@puplobez.pl

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:53:22)
Zredagowana przez: Andrzej (2017-01-05 08:52:43)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puplobez.pl/strona/zwrot-kosztow-przejazdu/83