Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Utrata statusu bezrobotnego

Utrata statusu bezrobotnego

Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego (zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), gdy:

 • nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • otrzymała pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności;
 • otrzymała jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu;
 • rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisała kontrakt socjalny, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego;
 • odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:

                   a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

                   b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

                   c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;

 

Uwaga: liczba odmów liczona jest łącznie począwszy od 01.02.2009 r.

 • nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy odpowiednio na okres: 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa, 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa, 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa.

Uwaga: liczba niestawiennictw liczona jest począwszy od 01.02.2011 r.

 • nie stawiła się we właściwym dla nowego miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania
 • złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;
 • z własnej winy przerwała szkolenie, staż lub wykonywanie prac, o których mowa w art. 73a, lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres: 120 dni w przypadku pierwszego przerwania, 180 dni w przypadku drugiego przerwania, 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania;
 • po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres 120 dni w przypadku pierwszego niepodjęcia, 180 dni w przypadku drugiego niepodjęcia, 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niepodjęcia;
 • pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego, w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;

Uwaga: Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego, z powyższego powodu, kobiety w ciąży oraz w okresie 30 dni po dniu porodu z powodu związanej z ciążą i porodem niezdolności do pracy trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, z wyjątkiem sytuacji złożenia wniosku o pozbawienie statusu przez samą bezrobotną.

 • nie przedstawiła zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, na druku ZUS ZLA;
 • z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego.

1 po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres 120 dni w przypadku pierwszego niepodjęcia, 180 dni w przypadku drugiego niepodjęcia, 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niepodjęcia;

 

 • pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego, w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;

Uwaga: Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego, z powyższego powodu, kobiety w ciąży oraz w okresie 30 dni po dniu porodu z powodu związanej z ciążą i porodem niezdolności do pracy trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, z wyjątkiem sytuacji złożenia wniosku o pozbawienie statusu przez samą bezrobotną.

 • nie przedstawiła zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, na druku ZUS ZLA;
 • z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego.

 

Zarejestrowana osoba traci status poszukującego pracy (zgodnie z art. 33 ust. 4a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), gdy:

1. nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;

2. nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomiła w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;

3. nie podjęła przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjęła lub przerwała indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, o których mowa w art. 42a, albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpiła do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust. 3A;

4. złożyła wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy.

Pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni:

 • po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy,
 • od dnia niestawiennictwa;
 • od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w punkcie 3 i 4 powyżej.

W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy na wskazane powyżej okresy, ponowne jego nabycie może nastąpić w wyniku rejestracji, po upływie okresów karencji i spełnieniu warunków koniecznych do nabycia statusu.

 

Zarejestrowana osoba traci status poszukującego pracy (zgodnie z art. 33 ust. 4a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), gdy:

1. nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;

2. nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomiła w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;

3. nie podjęła przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjęła lub przerwała indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, o których mowa w art. 42a, albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpiła do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust. 3A;

4. złożyła wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy.

Pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni:

 • po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy,
 • od dnia niestawiennictwa;
 • od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w punkcie 3 i 4 powyżej.

 

W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy na wskazane powyżej okresy, ponowne jego nabycie może nastąpić w wyniku rejestracji, po upływie okresów karencji i spełnieniu warunków koniecznych do nabycia statusu.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:27:05)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-07 10:14:28)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puplobez.pl/strona/utrata-statusu-bezrobotnego/44