Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Roboty Publiczne

Roboty Publiczne

ROBOTY PUBLICZNE

 

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy sposób postępowania przez Urzędy Pracy przy obsłudze osób bezrobotnych. Opiera się on na koncepcji profilowania pomocy. W zależności od profilu pomocy, osoby bezrobotne będą mogły skorzystać z różnych instrumentów rynku pracy i form pomocy.

 

1. Zasady obowiązujące do 30 czerwca 2014 r. (zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

ROBOTY PUBLICZNE – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż
12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Na roboty publiczne mogą zostać skierowani bezrobotni (będący w szczególnej sytuacji
na rynku pracy) spełniający jeden z poniższych warunków:

ü długotrwale bezrobotni

ü po zakończeniu kontraktu socjalnego

ü kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

ü bezrobotni powyżej 50 r.ż.

ü bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych

ü bezrobotni bez doświadczenia zawodowego

ü bezrobotni bez wykształcenia średniego

ü bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18 r.ż.

ü bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia

ü niepełnosprawni

oraz dłużnicy alimentacyjni.

 • · W przypadku robót publicznych trwających do 6 m-cy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem,
  w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy (w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej) mogą zostać skierowani bezrobotni (będący w szczególnej sytuacji
  na rynku pracy) spełniający jeden z poniższych warunków:

ü długotrwale bezrobotni

ü po zakończeniu kontraktu socjalnego

ü kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

ü bezrobotni do 25 r.ż.

 • oraz dłużnicy alimentacyjni.

 


• Organizator robót publicznych składa wniosek o organizowanie robót publicznych do Powiatowego
Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót.

 

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego formę prawną organizatora – jeżeli podmiot nie jest wpisany do centralnego rejestru działalności gospodarczych (CEIDG) lub odpis z krajowego rejestru Sądowego (ważny 6 m-cy od daty wydania),
 • deklarację rozliczeniową ZUS „DRA” za ostatni miesiąc,
 • zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłatach składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne
  i Fundusz Pracy, (ważne 3 m-ce od daty wydania),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w opłatach z tytułu zobowiązań podatkowych
  (ważne 3 m-ce od daty wydania).

• Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne.

• Roboty publiczne nie mogą być organizowane u pracodawcy, który ma trudną sytuację ekonomiczną.

• Roboty publiczne są organizowane na podstawie umowy zawartej przez starostę z ich organizatorem
lub wskazanym przez niego pracodawcą.


Pracodawca oraz organizator robót publicznych zawierają z bezrobotnymi umowę o pracę.

Starosta dokonuje zwrotu kosztów robót publicznych:

 1. przez okres do 6 miesięcy, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione co miesiąc;
 2. przez okres 12 miesięcy, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz U z 2009r. nr 5, poz. 25);
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str.3.
- Rozporządzenie komisji UE nr 1224/2013 z dnia 29 listopada 2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 800/2008 w odniesieniu do okresu jego stosowania (Dz. U. UE L 320/22 z dnia 30 listopada 2013)

2. Zasady obowiązujące od 1 lipca 2014 r.

W wyniku planowanych zmian organizatorem robót publicznych będzie mógł być dodatkowo powiat z wyłączeniem urzędów pracy.

W robotach publicznych przewiduje się zastąpienie grupy osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (określonych w art. 49 ustawy) - ogółem osób bezrobotnych.

Wobec powyższego od dnia 1 lipca 2014 r. wprowadzone zostaną nowe formularze wniosków.

 

UWAGA!

Powyższy instrument będzie realizowany w miarę możliwości prawnych i finansowych Urzędu Pracy.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Szczegółowe zasady ubiegania się o roboty publiczne oraz formularz wniosku o roboty publiczne
można uzyskać w Referacie Instrumentów Rynku Pracy (pokój nr 4)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

Adres e-mail

Katarzyna Krupa

Pośrednik Pracy

91 397 40 88 lub

91 397 44 22

instrumenty@puplobez.pl

Beata Medunecka

p.o. Kierownika Referatu Instrumentów Rynku Pracy

91 397 40 88 lub

91 397 44 22

instrumenty@puplobez.pl

Jolanta Wielgus

Pośrednik Pracy

91 397 40 88 lub

91 397 44 22

instrumenty@puplobez.pl

 

UWAGA

Ww. dokumenty obowiązują do dnia 30 czerwca 2014 r.

Z początkiem lipca 2014 zostaną opublikowane obowiązujące formularze wniosków.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:49:35)
Zredagowana przez: Andrzej (2017-01-05 08:12:02)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puplobez.pl/strona/roboty-publiczne/74