Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
http://puplobez.pl/strona/prace-spolecznie-użyteczne/114

Prace Społecznie Użyteczne

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

 

Prace społecznie użyteczne - to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, na skutek skierowania otrzymanego przez powiatowy urząd pracy lub przez osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, pomocy społecznej lub zatrudnienia socjalnego (jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach na podstawie skierowania PUP).

Osoba uprawniona, skierowana do wykonywania prac społecznie użytecznych:

Osoba uprawniona w okresie odbywania prac społecznie użytecznych zobowiązana jest do:

Bezrobotny pozbawiany jest statusu osoby bezrobotnej:

w przypadku gdy:

 

„Program Aktywizacja i Integracja (PAI)”

Powiatowy Urząd Pracy samodzielnie lub we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej może inicjować działania w zakresie aktywizacji zawodowej
i integracji społecznej bezrobotnych, które są realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

Do udziału w PAI są kierowani bezrobotni, dla których jest ustalony profil pomocy III, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

Działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych są realizowane przez powiatowy urząd pracy w ramach prac społecznie użytecznych. Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, mogą być realizowane w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo.

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesiące. Po jego zakończeniu PUP może:

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy sposób postępowania przez Urzędy Pracy przy obsłudze osób bezrobotnych. Opiera się on na koncepcji profilowania pomocy. W zależności od profilu pomocy, osoby bezrobotne będą mogły skorzystać z różnych instrumentów rynku pracy i form pomocy.

ponownie ustalić profil pomocy, a w przypadku zmiany profilu niezwłocznie dostosować indywidualny plan działania i przedstawić bezrobotnemu propozycję pomocy określoną w ustawie.

UWAGA!!!


Powyższy instrument będzie realizowany w miarę możliwości prawnych
i finansowych Urzędu Pracy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Szczegółowe zasady ubiegania się o prace społecznie użyteczne
oraz formularz wniosku dot. prac można uzyskać
w Referacie Instrumentów Rynku Pracy (pokój nr 4)

Podstawa prawna:

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

Adres e-mail

Jolanta Wielgus

Pośrednik Pracy

91 397 40 88 lub

91 397 44 22

instrumenty@puplobez.pl

Katarzyna Krupa

Pośrednik Pracy

91 397 40 88 lub

91 397 44 22

instrumenty@puplobez.pl