Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Prace Społecznie Użyteczne

Prace Społecznie Użyteczne

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

 

Prace społecznie użyteczne - to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, na skutek skierowania otrzymanego przez powiatowy urząd pracy lub przez osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, pomocy społecznej lub zatrudnienia socjalnego (jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach na podstawie skierowania PUP).

Osoba uprawniona, skierowana do wykonywania prac społecznie użytecznych:

 • zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac;
 • otrzymuje świadczenie pieniężne za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Podlega ono waloryzacji z dniem 1 czerwca
  o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych;
 • wykonuje prace społecznie użyteczne w wymiarze maksymalnie do
  10 godzin tygodniowo;
 • ma zagwarantowane bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  a w przypadku kobiet są przestrzegane przepisy prawa pracy dotyczące wykonywania przez kobiety prac szczególnie uciążliwych
  lub szkodliwych dla zdrowia;
 • otrzymuje świadczenie pieniężne jedynie za faktyczne godziny wykonywania przydzielonych prac (świadczenie nie przysługuje
  za okres niewykonywania pracy społecznie użytecznej, co dotyczy również nieobecności udokumentowanej).
 • przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględnia się wiek osoby uprawnionej, jej zdolność do wykonywania tych prac oraz, w miarę możliwości, posiadane kwalifikacje.

Osoba uprawniona w okresie odbywania prac społecznie użytecznych zobowiązana jest do:

 • wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu, czasie
  i w sposób wskazany przez gminę lub podmiot, w którym te prace
  są organizowane;
 • przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku, dyscypliny i zasad bezpieczeństwa.

Bezrobotny pozbawiany jest statusu osoby bezrobotnej:

 • na okres 120 dni (w przypadku pierwszej odmowy),
 • na okres 180 dni (w przypadku drugiej odmowy),
 • na okres 270 dni (w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy),

w przypadku gdy:

 • odmówi przyjęcia skierowania na prace społecznie użyteczne;
 • nie zgłosi się do wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • nie podejmie tych prac;
 • z własnej winy przerwie wykonywanie prac społecznie użytecznych.

 

„Program Aktywizacja i Integracja (PAI)”

Powiatowy Urząd Pracy samodzielnie lub we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej może inicjować działania w zakresie aktywizacji zawodowej
i integracji społecznej bezrobotnych, które są realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

Do udziału w PAI są kierowani bezrobotni, dla których jest ustalony profil pomocy III, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

Działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych są realizowane przez powiatowy urząd pracy w ramach prac społecznie użytecznych. Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, mogą być realizowane w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo.

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesiące. Po jego zakończeniu PUP może:

 • podjąć decyzję o ponownym skierowaniu bezrobotnego do udziału
  w PAI, jednak nie dłużej niż łącznie na okres do 6 miesięcy albo
 • skierować bezrobotnego, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej, do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej albo

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy sposób postępowania przez Urzędy Pracy przy obsłudze osób bezrobotnych. Opiera się on na koncepcji profilowania pomocy. W zależności od profilu pomocy, osoby bezrobotne będą mogły skorzystać z różnych instrumentów rynku pracy i form pomocy.

ponownie ustalić profil pomocy, a w przypadku zmiany profilu niezwłocznie dostosować indywidualny plan działania i przedstawić bezrobotnemu propozycję pomocy określoną w ustawie.

UWAGA!!!


Powyższy instrument będzie realizowany w miarę możliwości prawnych
i finansowych Urzędu Pracy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Szczegółowe zasady ubiegania się o prace społecznie użyteczne
oraz formularz wniosku dot. prac można uzyskać
w Referacie Instrumentów Rynku Pracy (pokój nr 4)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie – użytecznych(Dz.U. z 2011 r. Nr 155 poz. 921 z późn. zm.)

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

Adres e-mail

Jolanta Wielgus

Pośrednik Pracy

91 397 40 88 lub

91 397 44 22

instrumenty@puplobez.pl

Katarzyna Krupa

Pośrednik Pracy

91 397 40 88 lub

91 397 44 22

instrumenty@puplobez.pl

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:08:20)
Zredagowana przez: Andrzej (2015-06-22 10:55:06)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF 2014r wniosek o organizacje PSU (.pdf 268.84kB) 2014-06-13 268.84kB Plik: 2014r wniosek o organizacje PSU.pdf (268.84kB)POBIERZ
Dokument PDF PRACE SPOŁECZNIE (.pdf 202.29kB) 2014-06-13 202.29kB Plik: PRACE SPOŁECZNIE.pdf (202.29kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puplobez.pl/strona/prace-spolecznie-u%C5%BCyteczne/114