Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prace interwencyjne

Prace interwencyjne

PRACE INTERWENCYJNE

 

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy sposób postępowania przez Urzędy Pracy przy obsłudze osób bezrobotnych. Opiera się on na koncepcji profilowania pomocy. W zależności od profilu pomocy, osoby bezrobotne będą mogły skorzystać z różnych instrumentów rynku pracy i form pomocy.

 

Uprzejmie informujemy, iż dnia 27.05.2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 31 pkt. 1 ustawy
z dnia 14.03.2014 r. (Dz. U. z dnia 12.05.2014 r. poz. 598) przepisy dotyczące organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych wchodzą w życie z dniem 01.07.2014 r.

 

1. Zasady obowiązujące do 30 czerwca 2014 r. (zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz U z 2009r. nr 5, poz. 25);
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str.3.
- Rozporządzenie komisji UE nr 1224/2013 z dnia 29 listopada 2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 800/2008 w odniesieniu do okresu jego stosowania (Dz. U. UE L 320/22 z dnia 30 listopada 2013)

 

 • Prace interwencyjne - to zatrudnienie bezrobotnego przez

pracodawcę - jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także

osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika

przedsiębiorcę – zatrudniającego lub niezatrudniającego pracownika,

które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą i mają na celu wsparcie osób będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

Do wniosku dołączyć należy:

 

 • kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego status prawny firmy (wpis do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli podmiot nie jest wpisany do centralnego rejestru działalności gospodarczych CEiDG lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 6 m-cy od daty wydania),
 • deklarację ZUS „DRA” za ostatni miesiąc,
 • zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłatach składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne
  i Fundusz Pracy (ważne 3 m-ce od daty wydania),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w opłatach z tytułu zobowiązań podatkowych (ważne 3 m-ce od daty wydania),
 • informacje przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis
  w rolnictwie lub rybołówstwie – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r.
 • uwierzytelnione kserokopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości – nie dotyczy mikro i małych przedsiębiorstw.
 • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej.

 

2. Zasady obowiązujące od 1 lipca 2014 r. (zgodnie z planowanymi zmianami do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Od 01.07.2014 r. w zakresie organizacji prac interwencyjnych planowana jest nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przewiduje się zastąpienie grupy osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (określonych w art. 49 ustawy) - ogółem osób bezrobotnych.

Udzielana pomoc dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą będzie przyznawana na zasadach pomocy "de minimis".

 

UWAGA!

Powyższy instrument będzie realizowany w miarę możliwości prawnych i finansowych Urzędu Pracy.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Szczegółowe zasady ubiegania się o prace interwencyjne oraz formularz wniosku o organizację prac interwencyjnych można uzyskać w Referacie Instrumentów Rynku Pracy (pokój nr 4)

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

Adres e-mail

Katarzyna Krupa

Pośrednik Pracy

91 397 40 88 lub

91 397 44 22

instrumenty@puplobez.pl

Beata Medunecka

p.o. Kierownika Referatu Instrumentów Rynku Pracy

91 397 40 88 lub

91 397 44 22

instrumenty@puplobez.pl

Jolanta Wielgus

Pośrednik Pracy

91 397 40 88 lub

91 397 44 22

instrumenty@puplobez.pl

 

 

UWAGA

Niżej wymienione dokumenty obowiązują do dnia 30 czerwca 2014 r.

Z początkiem lipca 2014 zostaną opublikowane obowiązujące formularze wniosków.

Strona dodana przez: Andrzej (2014-06-13 11:40:25)
Zredagowana przez: Andrzej (2017-01-05 08:24:08)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puplobez.pl/strona/prace-interwencyjne/199