Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Obowiązki bezrobotnych

Obowiązki bezrobotnych

Bezrobotny ma obowiązki:

 • Zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W przypadku bezrobotnego będącego dłużnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wyznaczony termin nie może być dłuższy niż 90 dni.
 • Przyjmowania propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
 • Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
 • Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku. Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.
 • Powiadomienia powiatowego urzędu o udziale w szkoleniach, bez skierowania starosty, finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych, organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.
 • Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni, przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego.
 • Składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów.
 • Zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, w kwocie otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne. Za nienależnie pobrane świadczenie uważa się:
 • świadczenie wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach;
 • świadczenie wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie;
 • zasiłek, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia na zasadach określonych w art. 78 ww. ustawy;
 • koszty szkolenia;
 • koszty przygotowania zawodowego dorosłych, w przypadku określonym w art. 53h ust. 1 ww. ustawy;
 • zasiłek wypłacony za okres, za który w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę;
 • świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego. Obowiązek zwrotu obciąża w równych częściach małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeśli organ rentowy odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość świadczenia przedemerytalnego;
 • kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • Zawiadomić powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, o każdym przypadku zmiany miejsca zameldowania lub pobytu, podając aktualne miejsce zameldowania lub pobytu.
 • Bezrobotni, są obowiązani do przedstawienia zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym w odrębnych przepisach, z wyjątkiem odbywających leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego. Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy.
 • Zawiadomienia Urzędu o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia lekarskiego (zwolnienia lekarskiego).

 

Utrata statusu bezrobotnego – art. 33 ustawy Osoba zarejestrowana traci status bezrobotnego gdy:

 

1. Nie spełnia warunków określonych w pkt. I.

2. Otrzymała pożyczkę z PFRON lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy;

pozbawienie statusu następuje od dnia następnego po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności.

2a. Otrzymała jednorazowo środki z PFRON lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia następnego po dniu otrzymania środków.

2b. Rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisała kontrakt socjalny, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy; pozbawienie statusu następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji programu lub podpisania kontraktu.

3. Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu następuje od dnia odmowy na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej następnej odmowy.

4. Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu następuje od dnia niestawienia się odpowiednio na okres wskazany w pkt 3, tj. 120, 180,270 dni w zależności od liczby niestawiennictw.

5. Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w terminie 14 dni od zmiany miejsca zameldowania.

6. Złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego.

7. Z własnej winy przerwała szkolenie, staż lub wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres wskazany w pkt 3.

8. Po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany w pkt 3.

9. Pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego.

10. Nie przedstawiła zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby - na obowiązującym druku ZUS ZLA.

11. Z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:45)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-07 10:26:35)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puplobez.pl/strona/obowiazki-bezrobotnych/62