Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny

ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE

 

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy sposób postępowania przez Urzędy Pracy przy obsłudze osób bezrobotnych. Opiera się on na koncepcji profilowania pomocy. W zależności od profilu pomocy, osoby bezrobotne będą mogły skorzystać z różnych instrumentów rynku pracy i form pomocy.

 

W przypadku tworzenia stanowiska pracy i zamiaru zatrudnienia na nim:

 • bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub

 

 • bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną,

  którzy w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną

Pracodawca może ubiegać się (poprzez złożenie wniosku) o wsparcie finansowe w postaci świadczenia aktywizacyjnego.

Pracodawca, który zatrudni skierowaną przez PUP osobę bezrobotną
z ww. grupy (rodziców lub opiekunów) na okres:

 • 12 miesięcy, może otrzymywać przez ten okres dofinansowanie
  w wysokości 1/2 minimalnego wynagrodzenia.
  • dodatkowy wymagany okres zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji wynosi 6 miesięcy.

 

 • 18 miesięcy, może otrzymywać przez ten okres dofinansowanie
  w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia.
  • dodatkowy wymagany okres zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji wynosi 9 miesięcy.

 

Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane jest na zasadach
pomocy de minimis.

Informacja dla Pracodawcy:

 • Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie przysługiwania dofinansowania lub niewywiązanie się przez pracodawcę z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia, skutkuje koniecznością zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, naliczonymi od dania wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty (PUP).

 

 • W przypadku utrzymania zatrudnienia przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do dofinansowania wynagrodzenia, pracodawca zwraca 50 proc. otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, naliczonymi od dania wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty (PUP).

 

 • W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie dofinansowania bądź przed upływem wskazanych okresów, na zwolnione stanowisko pracy kierowana jest inna osoba bezrobotna.

 

UWAGA!!!


Powyższy instrument będzie realizowany w miarę możliwości prawnych
i finansowych Urzędu Pracy.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Szczegółowe zasady ubiegania się o świadczenie aktywizacyjne można uzyskać
w Referacie Instrumentów Rynku Pracy (pokój nr 4)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

Adres e-mail

Katarzyna Krupa

Pośrednik Pracy

91 397 40 88 lub

91 397 44 22

instrumenty@puplobez.pl

Beata Medunecka

p.o. Kierownika Referatu Instrumentów Rynku Pracy

91 397 40 88 lub

91 397 44 22

instrumenty@puplobez.pl

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:52:01)
Zredagowana przez: Andrzej (2014-06-13 13:05:12)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puplobez.pl/strona/dodatek-aktywizacyjny/80