Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat łobeski

Zobacz również:
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Grudzień 2016
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 359 190 143 87 2576 1455 324 166
w tym
osoby
poprzednio pracujące 289 146 112 67 2082 1122 323 165
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
13 2 9 4 92 46 51 24
dotychczas nie pracujące 70 44 31 20 494 333 1 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 196 109 70 43 1496 849 165 81
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 22 16 10 7 69 43 4 3
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia - - - - 1 1 - -
Cudzoziemcy 161 95 55 33 1204 751 125 74
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 116 79 53 35 729 498 2 2

W tym

Do 25 roku życia - 23 - 12 - 516 - 19
długotrwale bezrobotne 332 179 115 69 2226 1302 202 107
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 103 X 48 X 496 X 53
Powyżej 50 roku życia 94 64 42 27 374 240 28 17
Bez kwalifikacji zawodowych 153 84 48 32 1556 974 8 5
Bez doświadczenia zawodowego 85 31 21 8 724 285 96 33
Bez wykształcenia średniego 1 - - - 3 2 - -
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 28 23 10 10 437 398 43 37
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia - - - - - - - -
Niepełnosprawni 7 3 2 2 54 20 4 1
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 2450 1401 1416 804 319 165 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 359 190 196 109 38 19
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 36 17 23 13 4 2

z tego

po raz pierwszy 323 173 173 96 34 17
po raz kolejny - - - - - -

z tego

po pracach interwencyjnych 3 3 1 1 1 1
po robotach publicznych 73 56 38 31 3 3
po stażu - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 40 23 15 8 2 -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 233 136 116 64
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 143 87 70 43
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 110 65 57 36

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 3 - 2 -

z tego

niesubsydiowanej 17 11 10 6
w tym pracy sezonowej 33 22 13 7
subsydiowanej - - - -

z tego

prac interwencyjnych 4 3 1 1
robót publicznych 13 10 7 5
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 13 9 4 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 3 - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 13 9 5 3
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego - - - -
podjęcia nauki 12 11 6 5
ukończenia 60/65 lat 2 1 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - - - -
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 4 2 1 1

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie - - - - - -
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 38 19 21 8 - -
z tego po raz pierwszy 2 - 1 - X X
po robotach publicznych - - - - - -

W tym

po pracach interwencyjnych 2 1 1 - - -
po raz kolejny (od 1990) 4 - 2 - - -
po stażu 2 1 1 - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 13 6 8 4 - -
po szkoleniu 2576 1455 1496 849 - -
po pracach społecznie użytecznych 308 182 187 110 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego 705 470 355 222 681 271
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 152 103 94 64 85 31

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 29 16 26 14 4 -

z tego

niesubsydiowanej 123 87 68 50 81 31
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 1 1 - - 1 1
z tego prac interwencyjnych 49 42 23 18 6 -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 23 18 19 16 3 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - -
inne 116 74 70 44 42 17
rozpoczęcia szkolenia 74 48 42 27 21 8
rozpoczęcia stażu 59 39 32 21 18 6
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 2 - - - 1 -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 9 8 3 3 3 1
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 15 9 10 6 3 2
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 2 2 1 1 1 -
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 9 7 7 5 1 1
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat 1 - 1 - 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych - - - - - -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy - - - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - - - - - -
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy - - - - - -
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 3 -
zatrudnione przy robotach publicznych 7 5
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 9 8
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 2 1
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie - -
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym - -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 2 2
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 19 8
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 5 3
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 4 3
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 737 496
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 190 128
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 14 11
żołnierze rezerwy 10 6
pobierający rentę szkoleniową 11 10
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 80 64
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 2 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy - - - -
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 20 8 - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 4 - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 63 33 - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 7 6 - -